Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden consumenten

Onze algemene voorwaarden voor consumenten zijn de Algemene Voorwaarden Consumenten van de Branchevereniging Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO). De laatste versie vind je hier.

Algemene voorwaarden zakelijke afnemers

Artikel 1: Toepassing

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op onze aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten tot levering van diensten.

1.2 Door het verstrekken van een opdracht aanvaardt opdrachtgever deze Algemene Voorwaarden.

1.3 Afwijkingen van deze voorwaarden geschieden schriftelijk en gelden dan voor de specifieke overeenkomst waarop de afwijkingen betrekking hebben. Toepassing van de algemene voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij van de hand gewezen, tenzij schriftelijk door ons aanvaard.

Artikel 2: Definities in deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

a. Opdrachtnemer: Innerland die deze voorwaarden hanteert.

b. Opdrachtgever: De wederpartij van opdrachtnemer. Opdrachtgever is een zakelijke afnemer.

c. Werk: Het totaal van de tussen opdrachtnemer en opdrachtgever overeengekomen werkzaamheden en de daarbij door opdrachtnemer geleverde materialen.

Artikel 3: Aanbiedingen

3.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij opdrachtnemer dit uitdrukkelijk anders heeft vermeld. Zij kunnen door ons binnen twee werkdagen na aanvaarding daarvan worden herroepen. Alle aanbiedingen zijn gebaseerd op de door opdrachtgever tijdens de intake verstrekte gegevens, welke door opdrachtnemer als juist worden aanvaard.

Artikel 4: Prijzen

4.1 Alle door opdrachtnemer opgegeven prijzen zijn exclusief, tenzij anders vermeld.

4.2 Wij zijn bevoegd de overeengekomen prijzen en aannemingssommen op grond van een nadien opgetreden stijging van bedoelde prijsbepalende factoren te verhogen, ook al was deze stijging voorzienbaar. Wij zijn gerechtigd het desbetreffende bedrag van de verhoging te factureren.

Artikel 5: De totstandkoming van de overeenkomst

5.1 Een overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de opdracht. Deze aanvaarding blijkt uit de schriftelijke bevestiging door opdrachtnemer dan wel de ondertekening door opdrachtgever van het aanbod, dan wel doordat opdrachtnemer een begin van uitvoering heeft gegeven aan de overeenkomst.

Artikel 6: Uitvoering van de opdracht

6.1 Indien de opdrachtnemer niet kan nakomen vanwege omstandigheden die hem bij het tot stand komen van de overeenkomst niet bekend waren, heeft de opdrachtnemer het recht de overeenkomst zodanig te wijzigen dat uitvoering daarvan mogelijk wordt.

6.2 Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten indien hij ten gevolge van veranderingen in de omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst niet te verwachten waren en buiten zijn invloedsfeer lagen tijdelijk verhinderd is om zijn verplichtingen na te komen.

6.3 Is door opdrachtnemer ondeugdelijk gepresteerd, dan leidt dat niet tot restitutie van de overeengekomen prijs maar zal opdrachtnemer of een collega-franchisenemer de opdracht opnieuw uitvoeren. Opdrachtnemer zal in dat geval de accommodatiekosten en materiaalkosten opnieuw in rekening brengen.

6.4 Opdrachtnemer sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor enige schade, hoe ook genaamd, direct of indirect, gevolg- en bedrijfsschade daaronder begrepen en, behoudens opzet of grove schuld van opdrachtnemer of diens leidinggevende(n), welke oorzaak of handeling of nalatigheid van opdrachtnemer, haar personeel of andere bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde personen ook ontstaan, een en ander behoudens haar wettelijk niet uit te sluiten aansprakelijkheid.

6.5 Opdrachtnemer sluit in het bijzonder iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor schade, die voortvloeit uit of verband houdt met enig onrechtmatig handelen of nalaten of een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis door een ondergeschikte of zelfstandige hulppersoon, die door opdrachtnemer bij de uitvoering van de door opdrachtgever opgedragen werkzaamheden wordt ingeschakeld, voor zover zich hiertegen geen regels van dwingend recht verzetten.

6.6 Indien opdrachtnemer ondanks het vermelde in de twee vorige artikelleden om wat voor reden dan ook toch aansprakelijk mocht zijn en deze aansprakelijkheid is door de (beroepsaansprakelijkheids)verzekering gedekt, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de door haar (beroepsaansprakelijkheids)verzekering gedane uitkering vermeerderd met het voor opdrachtnemer geldende eigen risico.

6.7 Indien de (beroepsaansprakelijkheids)verzekeraar in een voorkomend geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot maximaal het bedrag van de aanneemsom of het totaal gefactureerde bedrag dat met de uitvoering van de opdracht waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit is gemoeid.

Artikel 7: Vrijwaring

7.1 Wij zullen jegens derden nimmer verder aansprakelijk zijn voor schade welke ontstaat bij de uitvoering van de overeenkomst waarop onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, dan welke wij jegens opdrachtgever zouden zijn.

7.2 Opdrachtgever vrijwaart ons tegen iedere verdere aansprakelijkheid en zal in haar overeenkomsten met derden waar mogelijk een dienovereenkomstige vrijwaring ten behoeve van ons bedingen.

7.3 Opdrachtgever vrijwaart ons volledig terzake van aanspraken op schadevergoeding van derden, gegrond op schending van intellectuele eigendomsrechten, door gebruik van ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, programmatuur, offertes en dergelijke, dan wel veroorzaakt door toepassing van werkwijzen, welke aan ons door of vanwege opdrachtgever ter uitvoering van de overeenkomst zijn verstrekt of voorgeschreven.

Artikel 8: Annulering

8.1 Opdrachtgever kan een opdracht slechts annuleren, met inachtneming van het volgende. Indien de annulering op een termijn van langer dan 1 maand voor de overeengekomen datum van aanvang van de uitvoering van de opdracht plaatsvindt, is opdrachtgever 50% van de overeengekomen prijs verschuldigd. Bij annulering 1 maand, dan wel korter dan 1 maand voor de overeengekomen datum van aanvang van de uitvoering van de opdracht dient de opdrachtgever de volledige prijs te voldoen.

8.2 Annulering van een opdracht dient schriftelijk te geschieden.

Artikel 9: Inschakeling van derden

9.1 Het inschakelen van derden door opdrachtnemer bij de uitvoering van een opdracht geschiedt uitsluitend na overleg met toestemming van opdrachtgever

Artikel 10: Betaling

10.1 Opdrachtgever dient de facturen van opdrachtnemer binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen. Facturering vindt plaats direct na aanvang van de opdracht.

10.2 Bij overschrijding van de betalingstermijn is opdrachtgever in verzuim. Met ingang van de datum waarop het verzuim is ingetreden is opdrachtgever over het openstaande bedrag een contractuele rente ad 1% per maand verschuldigd, een gedeelte van een maand voor een gehele gerekend.

10.3 Is opdrachtgever in verzuim, dan behoudt opdrachtnemer zich het recht voor om afgesproken vervolgopdrachten op te schorten of te annuleren.

10.4 Indien opdrachtgever met betaling dan wel met de nakoming van enige andere verplichting uit een overeenkomst in verzuim is, is opdrachtnemer gerechtigd zonder gerechtelijke tussenkomst over te gaan tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van die overeenkomst, zulks onverminderd het recht van opdrachtnemer om schadevergoeding te vorderen.

10.5 Ingeval op onze opdrachtgever een faillissement, surseance van betaling, de wettelijke schuldsanering natuurlijke personen of een ondercuratelestelling van toepassing wordt of sprake is van stillegging of liquidatie van diens bedrijf, wordt onze opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn en zijn wij naar onze keuze gerechtigd, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de ons verder toekomende rechten, zonder dat ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst daartoe vereist is, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden c.q. ontbonden te verklaren dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Wij zijn in die gevallen voorts gerechtigd onmiddellijke voldoening van het ons toekomende te vorderen.

10.6 Alle buitengerechtelijke incassokosten met een minimum van 15% over het openstaande bedrag komen volledig voor rekening van opdrachtgever. Als zodanig worden mede aangemerkt de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus, welke kosten worden vastgesteld overeenkomstig de geldende c.q. gebruikelijke tarieven.

Artikel 11: Intellectuele eigendom

11.1 Het is opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van opdrachtnemer verboden om de door opdrachtnemer verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, programmatuur, offertes en dergelijke (hierna: stukken) aan derden te vervreemden, te tonen of anderszins in gebruik te geven. Het is opdrachtgever wel toegestaan deze stukken te vermenigvuldigen voor eigen gebruik voor zover de opdracht dat redelijkerwijs met zich meebrengt.

11.2 Tenzij anders is overeengekomen, blijven auteursrechten alsmede alle overige rechten van intellectuele eigendom op deze stukken bij opdrachtnemer.

11.3 Opdrachtgever is gehouden de stukken op eerste verzoek aan de opdrachtnemer te retourneren op straffe van een boete van € 500,- per dag.

Artikel 12: Geheimhouding

12.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Gegevens van de opdracht zullen door opdrachtnemer, zonder toestemming van de opdrachtgever niet ter kennis van derden worden gebracht.

Artikel 13: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

13.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het uitvoeren van opdrachten is het Nederlands recht van toepassing.

13.2 Geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met een aanbieding aan of een overeenkomst met opdrachtgever zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Utrecht, behoudens de bevoegdheid van de Kantonrechter als volgens de wet.

Website Reglement Innerland

Dit reglement is van toepassing op het gebruik van (onderdelen van) deze website door de bezoeker daarvan. De gelding van dit reglement wordt geacht te zijn aanvaard door het geven van enige opdracht met betrekking tot deze website na het verschijnen van de homepage daarvan.

Doel en gebruik van de website

Deze website is bedoeld om de bezoeker daarvan kennis te laten maken met Innerland. Door middel van deze website wordt de bezoeker daarvan in de gelegenheid gesteld om kennis te nemen van de programma\’s en diensten van Innerland alsmede om informatie te verkrijgen met betrekking tot de organisatie van Innerland en haar activiteiten.

De bezoeker van deze website is slechts bevoegd (onderdelen van) deze website voor eigen persoonlijk (d.w.z. niet beroeps- of bedrijfsmatig) gebruik op te roepen en te raadplegen. De bezoeker van deze website is overigens slechts bevoegd de inhoud van deze website of de informatie die door middel van deze website verkregen kan worden voor eigen persoonlijk (d.w.z. niet beroeps- of bedrijfsmatig) gebruik op te slaan of te reproduceren.

Rechten op (onderdelen) website

Het is de bezoeker van deze website niet toegestaan de naam en/of het logo van Innerland op welke wijze, in welke vorm en voor welk doel dan ook te (doen) gebruiken, anders dan voor zover dit rechtstreeks samenhangt met het oproepen en raadplegen van deze website.

De rechten met betrekking tot (alle onderdelen van) deze website – waaronder begrepen opmaak, beeldelementen, tekst, foto’s e.d. – berusten uitsluitend bij innerland, voor zover die rechten niet (tevens) aan derden toekomen. Het is de bezoeker van deze website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Innerland niet toegestaan (onderdelen van) deze website op welke wijze, in welke vorm en voor welk doel dan ook te (doen) vermenigvuldigen of te bewerken. Het is de bezoeker van deze website slechts toegestaan een reproductie van (onderdelen van) deze website voor eigen persoonlijk (d.w.z. niet beroeps- of bedrijfsmatig) gebruik te maken.

De rechten met betrekking tot alle publicaties, waarvan door middel van deze website kennis kan worden genomen of die door middel van deze website besteld kunnen worden – waaronder begrepen brochures, nieuwsbrieven e.d. -, berusten uitsluitend bij Innerland, voor zover die rechten niet (tevens) aan derden toekomen. Het is de bezoeker van deze website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Innerland niet toegestaan (onderdelen van) de hiervoor bedoelde publicaties op welke wijze, in welke vorm en voor welk doel dan ook te (doen) vermenigvuldigen of te bewerken. Het is de bezoeker van deze website slechts toegestaan een reproductie van (onderdelen van) die publicaties voor eigen persoonlijk (d.w.z. niet beroeps- of bedrijfsmatig) gebruik te maken.

Karakter website

Deze website heeft uitsluitend een informatief karakter. Deze website vormt een aanbod van Innerland tot het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van de bezoeker van deze website. Het oproepen en raadplegen van deze website kan tot een opdracht leiden aan Innerland tot het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van de bezoeker van deze website.

De inhoud van deze website alsmede de informatie die door middel van deze website kan worden verkregen kunnen dan ook niet worden beschouwd als dienstverlening ten behoeve van de bezoeker van deze website.

Inhoud website

Innerland streeft ernaar om deze website voortdurend te onderhouden en te actualiseren, maar kan er niet voor instaan dat de inhoud van (onderdelen van) deze website na verloop van tijd of op het moment dat deze website geraadpleegd wordt nog steeds juist, volledig of actueel is, zodat Innerland geen aansprakelijkheid aanvaardt voor de gevolgen van handelen of nalaten op grond van de inhoud van deze website.

De informatie die door middel van deze website kan worden verkregen heeft een algemeen karakter en is niet toegespitst op de concrete situatie van de bezoeker van deze website, zodat geen aansprakelijkheid aanvaardt voor de gevolgen van handelen of nalaten op grond van de hiervoor bedoelde informatie. Het verdient dan ook aanbeveling om, ingeval de door middel van deze website verkregen informatie daartoe aanleiding geeft, contact op te nemen met een van de partners van innerland.

Werking website

Innerland streeft ernaar om (alle onderdelen van) deze website voortdurend toegankelijk te houden, maar kan er niet voor instaan dat deze website onder alle omstandigheden en op alle tijdstippen (in al haar onderdelen) toegankelijk is, zodat Innerland geen aansprakelijkheid aanvaardt voor de gevolgen van het niet (tijdig) kunnen bezoeken of het niet (volledig) kunnen raadplegen van deze website.

Innerland heeft geen invloed op de (tele- of datacommunicatie)middelen en/of de (computer)systemen met behulp waarvan toegang tot deze website wordt gezocht of verkregen, zodat Innerland geen aansprakelijkheid aanvaardt voor de gevolgen van eventuele storingen die optreden bij het bezoeken of raadplegen van deze website dan wel bij het opgeven van bestellingen of het versturen van sollicitaties door middel van deze website.

Deze website kan onder meer links door middel waarvan andere websites bezocht kunnen worden bevatten en omgekeerd kan deze website worden bezocht door middel van links die in andere websites zijn opgenomen. De websites die vanuit deze website bezocht kunnen worden respectievelijk de websites van waaruit deze website bezocht kan worden zijn niet door Innerland ingericht en worden ook niet door Innerland onderhouden, zodat Innerland niet verantwoordelijk is voor de inhoud van die websites.

Innerland streeft ernaar deze website zoveel als redelijkerwijs mogelijk vrij te houden van voor de werking van computerapparatuur of -programmatuur schadelijke elementen (‘virussen’), maar kan er niet voor instaan dat deze website geheel vrij is van dergelijke elementen, zodat Innerland geen aansprakelijkheid aanvaardt voor de gevolgen die het oproepen of raadplegen van (onderdelen van) deze website voor de werking van computerapparatuur of -programmatuur heeft.

Dataverkeer via website

Deze website biedt de bezoeker daarvan de mogelijkheid om een abonnement te nemen op de door Innerland uitgegeven e-mail inspiratiemail of nieuwsbrief, om door Innerland uitgegeven brochures te bestellen, aan te melden voor een van onze programma’s en om te reageren (solliciteren) om zich aan te sluiten als partner binnen het Innerland netwerk. Innerland heeft echter geen invloed op het elektronisch dataverkeer dat plaatsvindt tussen verzendende apparatuur en ontvangende apparatuur, zodat het verstrekken van de benodigde gegevens door middel van deze website voor risico van de desbetreffende bezoeker daarvan geschiedt.

Ik ben effectiever gaan denken en doen

'Naast het feit dat de trainingsdagen bij Innerland echt cadeautjes zijn voor jezelf, heeft Innerland mij bewuster gemaakt van hoe ik denk en doe, én hoe ik zelf kan veranderen.'

Dirk TuipOnline marketeer Searchuser en CEO FacilityApps

Innerland raakt het hart

'De naam Innerland wordt meer dan waargemaakt: het is een ware ontdekkingsreis door mijn eigen innerlijk geweest. Een opleiding die werkelijk raakt. In het hart.'

Inge Drost Senior adviseur, Gooiconsult Groep

Theorie toegepast in de praktijk

'De training ging veel verder dan het aanreiken van de theorie. Hierdoor heb ik echt mooie stappen kunnen zetten in mijn ontwikkeling.'

Bernard WijtmansSales Executive Benelux, Anaplan

Trainingen voor blijvende gedragsverandering

'De training en coaching is persoonlijk, rechtstreeks en confronterend. Door een vertrouwelijke sfeer is er veel diepgang. Iedereen gaat ‘met z’n billen bloot’.'

Bram Duits Sr. Management Consultant, Berendsen & Partners

Inspiratie

Inspiratievideo

Het Innerland Huis